Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Spildevandsselskabet | Kalender



Tidsplan for planlægning og etableringen

Kronologisk oversigt over projektet:

 • Sommer 2009:
  Borgerinitiativet blev igangsat gennem en underskriftsindsamling.
 • September-oktober 2009:
  Information om pilerensning bl.a. gennem offentlig foredrag ved Center for Recirkulering, besøg hos andre med pilerensningsanlæg og udarbejdelse af udkast til vedtægter for et spildevandslaug.
 • November-december 2009:
  Stiftelse af foreningen Pilelaugets Venner, hvis formål var at lave en grovprojektering, et budget og søge tilskud.
  Udsendelse af information til lokalområdet. 85 ejendomme indmeldte sig straks som medlemmer og indbetalte indmeldingskontingent på 500 kr.

 • Forår 2010:
  Møder med Næstved Kommune, der er positive over for ideen og igangsætter en spildevandsplan for området. Ansøgning om tilskud til projektet. Der blev opnået tilsagn om et større tilskud fra LAG-Næstved.

 • Sommer 2010:
  Center for Recirkulering udarbejdede grovprojektering og herudfra laves budget.

 • September 2010:
  Kommunen afholder informationsmøde hvor Pilelaugets Venner præsenterer budget og grovprojektering

 • Oktober 2010:
  Fristen for tilmeldelse til projektet var den 25. oktober.

 • November 2010:
  Stiftende generalforsamling i spildevandslauget, som afløser foreningen Pilelaugets Venner. 57 ejendomme indmelder sig og indbetaler første rate af indskuddet.
 • December 2010 - marts 2011:
  Udarbejdelse af projektering, herunder fastlæggelse af den endelige placering af pileanlæggene, og dimensioneringsrapport. Dimensioneringsrapporten afleveret til kommunen 31. januar. Efterfølgende justering af placeringen af 3 anlæg.
 • April 2011:
  Revideret rørføring og afdækning af interesse for sideprojekt for de forberedende arbejder på de enkelte ejendomme (evt. ny bundfældningstank og adskillelses af husspildevand fra overfladevand)
 • Maj 2011:
  Første behandling af spildevandsplanen i Næstved Kommune (Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og byråd).
 • Maj-august 2011:
  Underskrift af de endelige forpagtningskontrakter for jorden til pileanlæggene.
 • Sommer 2011:
  Offentlig høring af spildevandsplanen.
  Indsendelse af relevante ansøgninger om bl.a. landzonetilladelse.
 • September 2011:
  2. behandling af spildevandsplanen med evt. justeringer.
  Spildevandsplanen vedtaget uden justeringer.
 • Oktober 2011:
  Landzonetilladelse i høring.
 • November 2011:
  Udbudsmateriale udarbejdet.
  Landzonetilladelse givet
 • December 2011:
  Udbudsmateriale udsendt til tilbudsgivere medio december.
 • Januar 2012:
  Modtagelse af tilbud og valg af entreprenør.
 • Februar 2012:
  Forhandling med entreprenør og fastlæggelse af detaljer.
  Spildevandstilladelse fra Næstved Kommune og mundtlig tilsagn om tilladelse fra Jordbrugskommissionen.
 • Marts-april 2012:
  Etableringen af pileanlæg.
 • April-september 2012:
  Ledningsføring, pumpebrønde og tilkobling af den første halvdel af husstandene.
 • December 2012:
  Anlægget overdrages fra Pilelauget til Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS, der skal varetage driften fremover.
 • Sommer-efterår 2013:
  De fleste resterende ejendomme tilsluttes. Udførelse af hængepartier og mangler i etableringen.
 • Efterår 2013 - vinter 2014:
  Færdiggøre tinglysning af forpagtningskontrakter og standardkontrakt.
 • 2017:
  Der mangler nu alene tilslutning af en enkelt ejendom.

Opdateret 04/01/2017

Besøg  
030523