Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Om Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApSSelskabsoplysninger

Navn Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS
Adresse Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS
v/ Niels Kragholm,
Strandbakken 72,
4736 Karrebæksminde
CVR-nummer 34 47 41 92
Stiftelsesdato 29. marts 2012
Anpartskapital 888.750 kr.
Seneste generalforsamling   13. marts 2014 (ordinær)

Spildevandsselskabets formål er at drive miljøvenlig spildevandsforsyningsvirksomhed fortrinsvis afløbsfrie pilerensningsanlæg i området omkring Karrebækstorp og Klinteby og hermed forbundet virksomhed. Selskabet blev stiftet for at drive 12 pilerensningsanlæg som blev etableret i 2012 af Pilelauget omkring Karrebækstorp og Klinteby (CVR-nr. 33 30 37 69). Spildevandsselskabet blev dannet som erstatning for Pilelauget fordi et anpartsselskab viste sig at passe bedre til lovgivning og økonomisk struktur for spildevandsrensning. Anlæggene blev overdraget til Spildevandsselskabet i december 2012 sammen med rettigheder og forpligtelserne. Pilelauget blev opløst i foråret 2014.


Anpartshavere

Selskabet ejes af 59 anpartshavere. De 58 anpartshavere har hver en anpart på 15.000 kr. af anpartskapitalen til en gennemsnitlig kurs på 220, dvs. anpartens kursværdi er 33.000 kr. Den sidste anpartshaver har en anpart på 18.750 kr. til en gennemsnitlig kurs på 220, dvs. en kursværdi på 41.250 kr.


Vedtægter

Vedtægter for Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS

1.0 Selskabets navn og formål

1.1 Selskabets navn er Spildevandsselskabet Karrebækstorp og Klinteby ApS.
1.2 Selskabets formål er at drive miljøvenlig spildevandsforsyningsvirksomhed fortrinsvis afløbsfrie pileanlæg i området omkring Karrebækstorp og Klinteby og hermed forbundet virksomhed.

2.0 Selskabskapital, kapitalandele og ejerbog

2.1 Selskabskapitalen er på 770.250 kr.
2.2 Selskabskapitalen er opdelt i kapitalandele á nominelt 3.250 kr.
2.3 Hver kapitalandel giver 1 stemmer. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
2.4 Kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog skal være
tilgængelig elektronisk for selskabets kapitalejere.
2.5 Selskabet udsteder ikke kapitalandelsbeviser.

3.0 Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

3.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen ved nytegning med op til i alt kr. 1.500.000. Kapitalandelenes størrelse og tegningskurs fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen gælder indtil 31. december 2012.
3.2 Ingen nye kapitalandele har særlige rettigheder jf. 2.3. Eksisterende kapitalejere har fortegningsret.
3.3 Nye kapitalandele skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog jf. 2.4
3.4 For nye kapitalandeles omsættelighed gælder samme regler som for eksisterende jf. 4

4.0 Overgang af kapitalandele

4.1 Overgang af kapitalandele kan kun ske med samtykke af selskabets bestyrelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkning i kapitalandelenes omsættelighed. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde.
4.2 Kapitalejeres fortegningsret ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand.

5.0 Generalforsamling

5.1 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.
5.2 En kapitalejer har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingsdatoen.
5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1) Beretning om selskabets virksomhed
2) Godkendelse af årsrapport
3) Fremlæggelse af budget
4) Beslutning om disponering af årets resultat
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og suppleant til bestyrelse
7) Valg af person til at foretage kritisk gennemgang af regnskab
8) Eventuelt

6.0 Ledelse

6.1 Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.
6.2 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, som ophører ved afslutningen af en ordinær generalforsamling. Minimum et af medlemmerne skal være knyttet til selskabet som kunde.
6.3 Direktionen består af 1 medlem, der ansættes af bestyrelsen.

7.0 Regnskaber og regnskabsår

7.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra datoen for selskabets stiftelse til 31. december 2012.
7.2 En af generalforsamlingen valgt person foretager forud for den ordinære generalforsamling en kritisk kontrol af selskabets årsregnskab og tilhørende bilagsmateriale. Rapportering indføres i beretningen.

8.0 Tegningsregel

8.1 Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
8.2 Selskabet kan alene optage lån efter vedtagelse på en generalforsamling.

9.0 Kommunikation

9.1 Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden. Kommunikationen foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
9.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
9.3 Hvis en kapitalejer ønsker indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilsendt skriftligt med alm. post så skal kapitalejeren meddele dette skriftligt til bestyrelsen.

Således vedtaget den 29. marts 2012 af stifterne med underskrift på tegningsliste.

I bestyrelsen:


Jesper Lund Andersen

Finn Nielsen

Sven Risom

Opdateret 13/03/2016

Besøg  
030523